TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS CEĻOJUMIEM AR AUTOBUSU

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
1.1. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
1.2. TŪROPERATORS organizē tūrisma braucienu atbilstoši ceļojuma programmai, kura ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.
1.3. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā, sadaļā „ceļazīmes cenā ietilpst”.

2. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN MAKSĀJUMI:
2.1. Kopējā cena par līgumā minēto tūrisma pakalpojumu ir minēta ceļojuma progrmmā.
2.2. Piesakoties uz ceļojumu, KLIENTS uzrāda pases datus un iemaksā TŪROPERATORAM avansa iemaksu 20% vērtībā no ceļazīmes cenas.
2.3. Pusi no ceļazīmes vērtības KLIENTS iemaksā ne vēlāk kā 45 dienas pirms ceļojuma sākuma.
2.4. Pilnu brauciena samaksu KLIENTS veic ne vēlāk kā 21 dienu pirms ceļojuma sākuma.
2.5. Ja pasūtījuma veikšanas brīdī līdz ceļojuma sākuma datumam atlicis mazāk par 21 dienu, pilna apmaksa veicama pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.6. Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši TŪROPERATORA norādījumiem.
2.6.1. Gadījumā, ja nepieciešama vīza, KLIENTS iesniedz nepieciešamos dokumentus līdz TŪROPERATORA noteiktam datumam un atbild par dokumentu patiesīgumu.
2.7. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. TŪROPERATORS atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
3.2. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un / vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr.67).
3.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.
3.4. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.
3.5. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa. Tad KLIENTAM autobusā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas tehniski ir iespējams.
3.6. TŪROPERATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par pakalpojumu izmaiņām.
3.7. Ja KLIENTS uz ceļojumu piesakās viens, KLIENTAM ir pienākums piemaksāt par vienvietīgo numuru ceļojuma programmā norādīto summu vai summu, ko dara zināmu ceļojumu konsultants, ja tā nav norādīta ceļojuma programmā.
3.8. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.
3.9. TŪROPERATORA maksātnespējas gadījumā KLIENTA iemaksātā nauda ir pārapdrošināta A/S "BTA".

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
4.1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no TŪROPERATORA piedāvājumiem vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
4.2. KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, to obligāti precizējot dienu pirms ceļojuma, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.
4.3. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.
4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
4.5. KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula)
4.6. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
4.7. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
4.8. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem TŪROPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

5. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:
5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus:
- Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 28 vai vairāk dienas – KLIENTS zaudē 20 % no PAKALPOJUMU summas.
- Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 27 – 20 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas.
- Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 19 – 10 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no PAKALPOJUMU summas.
- Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas.
Klients iemaksāto naudu var pāradresēt citai personai, kas vēlas doties ceļojumā.
- Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
- KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
5.2. TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā TŪROPERATORS piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu (LR MK noteikumi Nr.67)
5.3. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.
5.4. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot TŪROPERATORAM ne vēlāk kā 5 dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.
5.5. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).

6. APDROŠINĀŠANA:
6.1. TŪROPERATORS piedāvā KLIENTAM BTA apdrošināšanas polises uz sekojošiem apdrošināšanas veidiem:
6.1.1. Saslimšanas un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā (parasti ietilpst ceļazīmes cenā; ja neietilpst, tad TŪROPERATORA pienākums ir informēt klientu).
6.1.2. Civiltiesiskā atbildība ārzemēs.
6.1.3. Ceļojuma anulēšana.
6.2. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, KLIENTS pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem.
6.3. KLIENTIEM, kuri ir vecāki par 65 gadiem, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi.

PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
7.3. Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Tūrists ir apstiprinājis pasūtījumu veicot ceļojuma apmaksu.

Atbilstoši e-pastā atrunātajam ceļojuma piedāvājumam, galamērķim, datumam, komforta līmenim, programmai un tml., piekrītu ceļojuma līguma nosacījumiem.FACEBOOK

Karstās Ceļazīmes Facebook

Seko mums Facebook, lai saņemtu aktuālās cenas un noderīgu informāciju par ceļojumiem. Raksti uz Mesendžeri un rezervē.

INSTAGRAM

Karstās Ceļazīmes Instagram

Seko mums Instagram, lai saņemtu aktuālās cenas un noderīgu informāciju par ceļojumiem. Sūti direct message un rezervē.

WHATSAPP

Sākt čatu

Raksti uz Whatsapp +37127807575 un rezervē atpūtu.


 .